Contributors

Development Team: Present

 • Trupti Joshi 1,2,3,4
 • Shuai Zeng 1,2
 • Chan Yen On 4
 • Lyu Zhen 1
 • Manish Sridhar Immadi 1

Development Team: Past

 • Bowei Xu 1
 • Xuan Liu 1
 • Jiaojiao Wang 1,2
 • Chunyang Zang 1
 • Brighton Feetwood 1
 • Yuxuan Chen 1
 • Shiyuan Chen 1,2
 • Hongxin Zhang 1,2
 • Yang Liu 1,2
 • Michael R. Fitzpatrick 1,2
 • Eric C. Gaudiello 1,2
 • Ryan Z. Endacott 1,2
 • Chen Xu 1,2
 • Jeff R. Cook 1,2
 • Kapil Patil 1,2
 • Zheng Wang 1,2
 • Levi D. Franklin 1,2
 • Qiuming Yao 1,2
 • Ashwin Kumar Chippa 1
 • Sai Preethi Induri 1

Principal Investigators

 • Dr. Trupti Joshi 1,2,3,4

1 Department of Computer Science;
2 Christopher S. Bond Life Sciences Center;
3 Department of Health Management And Informatics
4 Institute for Data Science and Informatics
University of Missouri, Columbia, MO 65211-2060, USASoyKB Facebook


SponsorsSoyKB workshop @ Soy2014
Molecular and Cellular Biology of the Soybean 15th Biennial Conference